امیرمحمود وهابی

مدیرعامل

 • 2027 139 0912
 • am.vahabi@taplife.ir
 • amirmahmood-vahabi-053a5b7a
امیر محمود وهابی

علی عباسی

مدیر تحقیق و توسعه

 • 1102 561 0912
 • ali@taplife.ir
 • aliabbasi58
علی عباسی

فرناز شعبانی

کارشناس خدمات پس از فروش

 • 0819 805 0939
 • Farnazsh40@yahoo.com
فرناز شعبانی

حسین ایرجی

کارشناس ارشد توسعه نرم افزار

 • 9022 512 0990
 • h.iraji@taplife.ir
 • hosein-iraji-59613311b
حسین ایرجی

فرنوش دانشور

تحلیلگر کسب و کار

 • 7687 190 0990
 • farnooshdaneshvar1@gmail.com
 • farnoosh-daneshvar
فرنوش دانشور

مصطفی شفاعی

کارشناس مالی 

 • 0812 049 0993
 • shafaei32@gmail.com
مصطفی شفاعی

ایمان رضاپور

کارشناس فنی

 • 3404 814 0912
 • Imanreza1992@gmail.com
ایمان رضاپور