راهکارها

امنیت

با امنیت هوشمند تپ‌لایف
پیش از ترک خانه آن را مسلح کنید!
اطلاعات بیشتر

هشدار

با هشدار هوشمند تپ‌لایف
جلوی فاجعه را بگیرید!
اطلاعات بیشتر

روشنایی

با روشنایی هوشمند تپ‌لایف
یک اشاره کافیست!
اطلاعات بیشتر

آبیاری

با آبیاری هوشمند تپ‌لایف
دیگر نگران باغچه‌ها نباشید!
اطلاعات بیشتر

صوتی و تصویری

با سیستم صوتی و تصویری هوشمند تپ‌لایف
خانه را به سینما تبدیل کنید!
اطلاعات بیشتر

تهویه و کنترل دما

با تهویه و کنترل دمای هوشمند تپ‌لایف
به راحتی دما را تنظیم کنید!
اطلاعات بیشتر

دیگر راهکارها

با راهکارهای هوشمند تپ‌لایف
اوج هوشمندی را تجربه کنید!
اطلاعات بیشتر

پارکینگ

با پارکینگ هوشمند تپ‌لایف
آرامش را از بدو ورود به خانه تجربه کنید!
اطلاعات بیشتر

کنترل پرده‌ها

با کنترل هوشمند پرده تپ‌لایف
با تلفن، آن را باز و بسته کنید!
اطلاعات بیشتر